Smarter Energy Group       

links

 Amar Prakash (Amar Prakash) Azad photo Sambaran Bandyopadhyay photo Sampath Dechu photoJagabondhu Hazra photoMohit Jain photoRamachandra Rao (Ram) Kolluri photoAshok Pon Kumar photoDZUNG PHAN photo photoASHISH VERMA photo


People

Ashish Verma (Senior Manager)
Vijay Arya (Manager)
Amith Singhee
Ashok Pon Kumar
Heena Bansal
Jagobondhu Hazra
Kalyan Dasgupta
Kumar Saurav
Manikandan P
Megha Nawhal
Mohit Jain
Pratyush Kumar
Rajendu Mitra
Ramachandra Kota
Sambaran Bandopadhyay
Sampath Dechu
Subendhu Rongali
Vikas Chandan