Bibo Hao  Bibo Hao photo         

contact information

Research Scientist
IBM Research
  +86dash10dash58748209

links


more information

More information:  Google Scholar Page  |  GitHub Page  |  LinkedIn


2019

Automatic creation of macro-services
Bi Bo Hao, Wen Sun, Yi Qin Yu, Guo Tong Xie
US Patent App. 15/834,554


2018

Remote Neural Network Processing for Guideline Identification
Bi Bo Hao, Gang Hu, Jian Ming Jiang, Jing Mei, Chang Hua Sun, Guo Tong Xie
US Patent US20180330230A1

Dynamic code suggestion
Bi Bo Hao, Gang Hu, Jing Li, Wen Sun, Guo Tong Xie, Yi Qin Yu
US Patent App. 15/252,960

Method and system for automatic knowledge-based feature extraction from electronic medical records
Bi Bo Hao, Gang Hu, Jing Li, Wen Sun, Guo Tong Xie, Yi Qin Yu
US Patent App. 15/373,551