Sheng Huang  Sheng Huang photo       

contact information

Manager, Cyber-Physical Information System

  +21dash609dash24388

links2012

SCuV:a Novel Software Clustering and Visualization tool
Xiaomin Xu, Sheng Huang, Yanghua Xiao, Wei Wang
SPLASH , 2012

Which Topic Will You Follow?
Deqing Yang, Yanghua Xiao, Bo Xu, Hanghang Tong, Wei Wang, Sheng Huang
PKDD , 2012

Mining application repository to recommend XML configuration snippets
Sheng Huang, Yiqi Lu, Yanghua Xiao, Wei Wang
ICSE , 2012

Cloud Based Test Coverage Service
Sheng Huang, Xiaomin Xu, Yanghua Xiao, Wei Wang
ICWS , 2012


2011

Approximate Query on Historical Stream Data
Qiyang Duan, Peng Wang, Mingxi Wu, Wei Wang, Sheng Huang
DEXA , 2011

A novel approach to regression test selection for J2EE applications
Sheng Huang, Zhong Jie Li, Jun Zhu, Yanghua Xiao, Wei Wang
ICSM , 2011

Regression Testing as a Service
Sheng Huang, Zhong Jie Li, Ying Liu, Jun Zhu, Yanghua Xiao, Wei Wang
ICWS , 2011


2009

ORTS: a tool for optimized regression testing selection
Sheng Huang, Jun Zhu, Yuan Ni
OOPSLA , 2009

An optimized change-driven regression testing selection strategy for binary Java applications.
Sheng Huang, Yang Chen, Jun Zhu, Zhong Jie Li, Huafang Tan
SAC , 2009


2007

Academic web search engine: generating a survey automatically
Aoying Zhou, Xiaoling Wang, Sheng Huang
WWW, 2007


2006

BITS. A Web Service Composition System Based on Binary Trees.
Sheng Huang, Aoying Zhou, Xiaoling Wang
Journal of Web Service Research, 2006