Yuan Ni  Yuan Ni photo       

contact information

Research Staff Member, Big Data Analytics

  +86dash21dash6092dash4439

links2010

Semantic Search for Clinical Evidence Using PICO Framework
Yuan Ni, Guo Tong Xie, Lei Zhang, Jing Mei, Han Yu Li, Sheng Ping Liu, Hai Feng Liu, Yue Pan
Proceedings of the 13th World Congress on Medical and Health Informatics, 2010

Enhancing the Open-Domain Classification of Named Entity Using Linked Open Data
Yuan Ni, Lei Zhang, Zhaoming Qiu, Chen Wang
International Semantic Web Conference, 2010


2009

iSMART: Ontology-based Semantic Query of CDA Documents
Sheng Ping Liu, Yuan Ni, Jing Mei, Han Yu Li, Guo Tong Xie, Gang Hu, Hai Feng Liu, Xue Qiao Hou
AMIA, 2009

A Practical Approach for Scalable Conjunctive Query Answering on Acyclic EL+ Knowledge Base
Jing Mei, Shengping Liu, Guo Tong Xie, Aditya Kalyanpur, Achille Fokoue, Yuan Ni, Hanyu Li, Yue Pan
International Semantic Web Conference, 2009

Mashup by Surfing a Web of Data APIs
Huajun Chen, Bin Lu, Yuan Ni, Guo Tong Xie, Chunying Zhou, Jinhua Mi, Zhaohui Wu
PVLDB, 2009

Dissemination of heterogeneous XML data in publish/subscibe systems
Yuan Ni, Chee Yong Chan
CIKM, 2009


2007

Efficient xml data dissemination with piggybacking
Chee Yong Chan, Yuan Ni
SIGMOD, 2007


2006

Content-based Dissemination of Fragmented XML Data
Chee Yong Chan, Yuan Ni
ICDCS, 2006
Projects and Groups