Tatsuya Ishihara  Tatsuya Ishihara photo       

contact information

Researcher
Tokyo
  +81dash3dash5144dash2854

links

Professional Associations

Professional Associations:  ACM  |  IEEE