Chieko Asakawa  Chieko Asakawa photo         

contact information

IBM Fellow
Pittsburgh, PA, USA
  +1dash412dash268dash3118

links